Triết lý tập đoàn

Bắt nguồn từ khám phá ra vị Umami là nền tảng cho sự ra đời của Tập đoàn Ajinomoto, hiện nay Tập đoàn của chúng tôi đang giữ vị trí đứng đầu toàn cầu trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ axit amin cũng như phát triển mạng lưới kinh doanh rộng khắp trên toàn thế giới. Chúng tôi, Ajinomoto sẽ tiếp tục phát huy những công nghệ độc đáo nhất và thông qua các hoạt động kinh doanh, chúng tôi đóng góp giải quyết các vấn đề của xã hội và con người trong thế kỷ 21.

Takaaki Nishii Representative Director President & Chief Executive Officer

Bắt nguồn từ khám phá ra vị Umami là nền tảng cho sự ra đời của Tập đoàn Ajinomoto, hiện nay Tập đoàn của chúng tôi đang giữ vị trí đứng đầu toàn cầu trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ axit amin cũng như phát triển mạng lưới kinh doanh rộng khắp trên toàn thế giới. Chúng tôi, Ajinomoto sẽ tiếp tục phát huy những công nghệ độc đáo nhất và thông qua các hoạt động kinh doanh, chúng tôi đóng góp giải quyết các vấn đề của xã hội và con người trong thế kỷ 21.

Takaaki Nishii
Representative Director
President & Chief Executive Officer

Triết lý Tập đoàn Ajinomoto

Thông điệp Tập đoàn Ajinomoto

Eat Well, Live Well.

Sứ
mệnh
Tập đoàn
Ajinomoto

Sứ mệnh của
chúng tôi là đóng góp
cho ngành thực phẩm thế
giới, sự phát triển thịnh vượng
toàn cầu và cho cuộc sống tốt
đẹp hơn trong tương lai

Tầm nhìn Tập đoàn Ajinomoto

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành tập đoàn thực
phẩm xuất sắc toàn cầu với các đặc trưng riêng có được
phát triển bởi khoa học sinh học tiên tiến và các công nghệ
hóa học hàng đầu

Hoạt động tạo lập giá trị chung - ASV

ASV đại diện cho cam kết không thể thay đổi của chúng tôi với tất cả
các bên liên quan đến hoạt động kinh doanh thông qua việc đóng góp giải quyết
các vấn đề của xã hội đồng thời tạo ra giá trị kinh tế cho Tập đoàn

Đường lối Tập đoàn Ajinomoto

Sáng tạo giá trị mới - Tinh thần tiên phong
Đóng góp xã hội - Tôn trọng giá trị con người

Nguyên tắc Tập đoàn Ajinomoto

1. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng cao
2. Đóng góp cho môi trường và phát triển bền vững toàn cầu
3. Giao dịch công bằng và minh bạch
4. Nỗ lực cho nhân quyền
5. Đào tạo nguồn nhân lực và đảm bảo an toàn
6. Làm việc với các cộng đồng địa phương
7. Trách nhiệm đối với cổ đông, các nhà đầu tư và các bên liên quan khác
8. Bảo vệ và quản lý tài sản và thông tin của doanh nghiệp
9. Tách biệt rõ ràng công việc kinh doanh và việc cá nhân