LIÊN HỆ
Vaên Phoøng TPHCM

Công ty Ajinomoto Việt Nam

Tầng 5, Golden Tower

Số 6, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

(028) 3930 1929

(028) 3528 2701

Nhaø Maùy Bieân Hoøa

Nhà Máy Ajinomoto Biên Hòa

Đường Lê Văn Duyệt (Đường số 11 cũ),

Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai

(0251) 3831 289

(0251) 3831 288