Hoã trôï noâng nghieäp

Phân bón sinh học AMI-AMI®

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

Thành phần

Hàm lượng dinh dưỡng
Axit amin 2%
Chất hữu cơ 10%
 Đạm tổng số Nts 4%
pHH2O 5,0
Tỷ trọng 1,2

Công dụng: Cung cấp đạm, hữu cơ và các Axit amin giúp cây trồng phát triển xanh tốt, cho năng suất cao và cải tạo đất.

 

Phân bón sinh học AMI-AMI®α

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

Thành phần

Hàm lượng dinh dưỡng
Axit amin 2%
Chất hữu cơ 10%
Đạm tổng số (Nts) 4%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 2%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 2%
pHH2O 5,0
Tỷ trọng 1,2

Công dụng: 

-Ra rễ nhanh và mạnh, lá xanh tốt, hiệu lực kéo dài
-Cây sinh trưởng và phát triển mạnh. Tăng năng suất cây trồng
-Cải thiện hàm lượng mùn trong đất, giúp đất màu mỡ tơi xốp
-Tăng năng suất cây trồng.

Phân bón hữu cơ sinh học sAMI-1

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

Thành phần

Hàm lượng dinh dưỡng
Chất hữu cơ 30%
Axit humic (C) 1,5%
Axit fulvic (C) 1,2%
Đạm tổng số (Nts) 8%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 4%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 4%
Bo (B) 500 ppm
Kẽm (Zn) 500 ppm
Đồng (Cu) 500 ppm
Độ ẩm 20%
pHH2O 5,0


Công dụng:

-Giàu Axit humic và Axit fulvic giúp thúc đẩy quá trình phát triển của vi sinh vật đất và cây trồng.
-Đa dạng vi lượng giúp cây trồng phát triển mạnh
-Thích hợp với mọi loại cây trồng.

Phân bón hữu cơ sinh học sAMI-2

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng: 

Thành phần

Hàm lượng dinh dưỡng
Chất hữu cơ 30%
Axit humic (C) 1,5%
Axit fulvic (C) 1,2%
Đạm tổng số (Nts) 5%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 3%
Bo (B) 500 ppm
Kẽm (Zn) 500 ppm
Đồng (Cu) 500 ppm
Độ ẩm 20%
pHH2O 5,0

Công dụng:

-Giàu Axit humic và Axit fulvic giúp thúc đẩy quá trình phát triển của vi sinh vật đất và cây trồng.
-Đa dạng vi lượng giúp cây trồng phát triển mạnh
-Thích hợp với mọi loại cây trồng.